ROUND ROBIN 2017                       Results up to: 20-Aug-17
  20-Aug-17 sb ic glc gc gd cg bi jk sk kl sl mcd dm am sm lp np ps phs bs rw POINTS
sb Scott Brown sb v sb sb v ic W sb v gc L sb v cg sb v bi sb v jk sb v sk sb v kl sb v sl sb v mcd sb v dm sb v am sb v sm sb v lp sb v np sb v ps W sb v bs sb v rw 4
ic Iain Clunie ic v sb ic v ic ic v glc ic v gc ic v gd ic v cg ic v bi ic v jk ic v sk ic v kl ic v sl ic v mcd ic v dm ic v am ic v sm ic v lp ic v np ic v ps ic v phs ic v bs ic v rw 0
glc George Cook L glc v ic glc v glc glc v gc L glc v cg L W glc v sk glc v kl glc v sl glc v mcd glc v dm glc v am glc v sm glc v lp glc v np glc v ps W W L 6
gc Gordon Currie gc v sb gc v ic gc v glc gc v gc L gc v cg gc v bi H gc v sk gc v kl gc v sl gc v mcd gc v dm gc v am gc v sm gc v lp gc v np gc v ps gc v phs W L 3
gd Graeme Drummond W gd v ic W W gd v gd gd v cg W W gd v sk gd v kl W gd v mcd gd v dm gd v am gd v sm gd v lp gd v np gd v ps W W gd v rw 16
cg Colin Galloway cg v sb cg v ic cg v glc cg v gc cg v gd cg v cg cg v bi cg v jk cg v sk cg v kl cg v sl cg v mcd cg v dm cg v am cg v sm cg v lp cg v np cg v ps cg v phs cg v bs cg v rw 0
bi Brian Imrie bi v sb bi v ic W bi v gc L bi v cg bi v bi bi v jk bi v sk bi v kl bi v sl bi v mcd bi v dm bi v am bi v sm bi v lp bi v np bi v ps bi v phs bi v bs W 4
jk John Kerr jk v sb jk v ic L H L jk v cg jk v bi jk v jk L jk v kl jk v sl jk v mcd jk v dm jk v am jk v sm jk v lp jk v np jk v ps L L jk v rw 1
sk Stephen Kinhart sk v sb sk v ic sk v glc sk v gc sk v gd sk v cg sk v bi sk v jk sk v sk sk v kl sk v sl sk v mcd sk v dm sk v am sk v sm sk v lp sk v np sk v ps sk v phs sk v bs sk v rw 0
kl Ken Lang kl v sb kl v ic kl v glc kl v gc kl v gd kl v cg kl v bi kl v jk kl v sk kl v kl kl v sl kl v mcd kl v dm kl v am kl v sm kl v lp kl v np kl v ps kl v phs kl v bs kl v rw 0
sl Stuart Lindsay sl v sb sl v ic sl v glc sl v gc L sl v cg sl v bi W sl v sk sl v kl sl v sl sl v mcd sl v dm sl v am sl v sm sl v lp sl v np sl v ps sl v phs L sl v rw 2
mcd Martin McDevitt mcd v sb mcd v ic mcd v glc mcd v gc mcd v gd mcd v cg mcd v bi mcd v jk mcd v sk mcd v kl mcd v sl mcd v mcd mcd v dm mcd v am mcd v sm mcd v lp mcd v np mcd v ps mcd v phs mcd v bs mcd v rw 0
dm Doug McGilvray dm v sb dm v ic dm v glc dm v gc dm v gd dm v cg dm v bi dm v jk dm v sk dm v kl dm v sl dm v mcd dm v dm dm v am dm v sm dm v lp dm v np dm v ps dm v phs dm v bs dm v rw 0
am Andy McIlravey am v sb am v ic am v glc am v gc am v gd am v cg am v bi am v jk am v sk am v kl am v sl am v mcd am v dm am v am am v sm am v lp am v np am v ps am v phs am v bs am v rw 0
sm Stuart Milne sm v sb sm v ic sm v glc sm v gc sm v gd sm v cg sm v bi sm v jk sm v sk sm v kl sm v sl sm v mcd sm v dm sm v am sm v sm sm v lp sm v np sm v ps sm v phs sm v bs sm v rw 0
lp Lindsay Petrie lp v sb lp v ic lp v glc lp v gc lp v gd lp v cg lp v bi lp v jk lp v sk lp v kl lp v sl lp v mcd lp v dm lp v am lp v sm lp v lp lp v np lp v ps lp v phs lp v bs lp v rw 0
np Neil Powrie np v sb np v ic np v glc np v gc np v gd np v cg np v bi np v jk np v sk np v kl np v sl np v mcd np v dm np v am np v sm np v lp np v np np v ps np v phs np v bs np v rw 0
ps Paul Smith ps v sb ps v ic ps v glc ps v gc ps v gd ps v cg ps v bi ps v jk ps v sk ps v kl ps v sl ps v mcd ps v dm ps v am ps v sm ps v lp ps v np ps v ps ps v phs ps v bs ps v rw 0
phs Pete Smith L phs v ic L phs v gc L phs v cg phs v bi W phs v sk phs v kl phs v sl phs v mcd phs v dm phs v am phs v sm phs v lp phs v np phs v ps phs v phs W phs v rw 4
bs Bill Suttie bs v sb bs v ic L L L bs v cg bs v bi W bs v sk bs v kl W bs v mcd bs v dm bs v am bs v sm bs v lp bs v np bs v ps L bs v bs L 4
rw Randy Wallace rw v sb rw v ic W W rw v gd rw v cg L rw v jk rw v sk rw v kl rw v sl rw v mcd rw v dm rw v am rw v sm rw v lp rw v np rw v ps rw v phs W rw v rw 6
Games Played... 3 0 7 4 8 8 8 8 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 7 7 76
                                               
                                               
                                               
                                               
  Name       P   W   D   L   Pts                    
  Graeme Drummond       8   8   0   0   16                    
  George Cook       7   3   0   4   6                    
  Randy Wallace       4   3   0   1   6                    
  Scott Brown       3   2   0   1   4                    
  Brian Imrie       3   2   0   1   4                    
  Pete Smith       5   2   0   3   4                    
  Bill Suttie       7   2   0   5   4                    
  Gordon Currie       4   1   1   2   3                    
  Stuart Lindsay       3   1   0   2   2                    
  John Kerr       6   0   1   5   1                    
  Iain Clunie       0   0   0   0   0                    
  Colin Galloway       0   0   0   0   0                    
  Stephen Kinhart       0   0   0   0   0                    
  Ken Lang       0   0   0   0   0                    
  Martin McDevitt       0   0   0   0   0                    
  Doug McGilvray       0   0   0   0   0                    
  Andy McIlravey       0   0   0   0   0                    
  Stuart Milne       0   0   0   0   0                    
  Lindsay Petrie       0   0   0   0   0                    
  Neil Powrie       0   0   0   0   0                    
  Paul Smith       0   0   0   0   0